B.L.A.K

More Dirty,Black And Underground

塞下曲-饮马渡秋水

Posted on | 七月 14, 2020 | No Comments

唐:王昌龄

饮马渡秋水,水寒风似刀。
平沙日未没,黯黯见临洮。
昔日长城战,咸言意气高。
黄尘足今古,白骨乱蓬蒿。